اخبار
محمد باقر پیشوایی

تجهیزات فنی و سرمایه انسانی فن آوا ماهواره در کشور کم رقیب است

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، حضورش در فن آوا ماهواره هنوز به تعداد ماه‌های یک سال نرسیده است ولی داستان این برند ۱۶ ساله را مو به مو روایت می‌کند و خود را عضوی از خانواده فن آوا می‌داند. مسیر طی شده در سال‌های گذشته را مثل کف دست‌ش می‌شناسد و همه چالش‌ها […]